امروز دقیقا مثل دیروز
امروز بی پول تر از دیروز ‎- بولوار نیوفسکی