امروز دقیقا مثل دیروز
امروز بی پول تر از دیروز ‎· بولوار نیوفسکی