بعد از یک سال کار هنوز نمیفهمم که چطوری میشه که اینطوری میشه
photo_2016-01-25_22-42-56.jpg