بعد از یک سال کار هنوز نمیفهمم که چطوری میشه که اینطوری میشه