کلاس فردا هم افتاد یک شنبه هم خوبه هم بد میتونم برم دندونپزشکی حداقل