همیشه راهی وجود دارد
+ ‎· حوسین
با این جمله یاد فیلم رخدادهای ناگوار میافتم اون دختره که تو ماشین روی ریل قطار گیر کرده بودن ‎· Aziz