فرم این کار اوستا خیلی عالیه فقط لذت میبرم از دیدن کاراش