حسنی چیکا کرده ؟ :))
تو بگو چی کار نکرده :)) ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
چیکار نکرده :))) ‎- حوسین
:)) ‎- حوسین
چی کار کرده؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™