حسنی چیکا کرده ؟ :))
تو بگو چی کار نکرده :)) ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
چیکار نکرده :))) ‎· حوسین
:)) ‎· حوسین
چی کار کرده؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™