.
چرا لباس نداره این؟ ‎- نومیا
داره بابا ینده خدا :/ ‎- حوسین
چرا اونوری نیست که سایزشو ببینیم ؟ ‎- JaVaD