دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریززان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد