واسه این اپلیکیشن ه یه جا گیر کردم نمیدونم چطوری باید حلش کنم :/