به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی