این بمب مبما چی بود تو این اخبار نشون میداد که ایرانیا میزدن