احساس میکنم اینو میخوام دیگه باید به دستش بیارم پس باید بهتر شم