جامی و بتی و بربطی بر لب کشت این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت