درود به اهل مکان !
سلاملکم ‎· سو:دی
درود بر کریستف کلمبِ مکان :)) ‎· Mamad
درود ‎· SaeedTheGiraffe ?
بیاین خستگی ها رو زیر این فید قسمت کنیم ‎· حوسین