درود به اهل مکان !
سلاملکم ‎- سو:دی
درود بر کریستف کلمبِ مکان :)) ‎- Mamad
درود ‎- SaeedTheGiraffe ?
بیاین خستگی ها رو زیر این فید قسمت کنیم ‎- حوسین