در حقیقت خلاف اون چیزی که همه فکر میکنن اعتماد بنفس ندارم
وا ‎· سو:دی
والا ‎· حوسین
نداشتنش بهتر از داشتن کاذبشه ‎· Vivavida
@vivavida: اینم حرفیه ‎· حوسین