در حقیقت خلاف اون چیزی که همه فکر میکنن اعتماد بنفس ندارم
وا ‎- سو:دی
والا ‎- حوسین
نداشتنش بهتر از داشتن کاذبشه ‎- Vivavida
@vivavida: اینم حرفیه ‎- حوسین