دو ساعت داشت توضیح میداد بعدش گفت فهمیدی خیلی محکم و قوی گفتم نه
دقیقا میخواست جرم بده با این جواب ولی واقعا نفهمیده بودم خب ‎· حوسین