خیلی زوده واسه خوابیدن
یه ساعتم از وقت خوابم گذشته ‎- samantam