احساس میکنم انرژی زیادی واسه کار کردن دارم فقط مشکل کمبود وقته
منم همين طور ‎· بــــــــــاران!