بنشین به یادم شبی ترکن از این می لبی که یاد یاران خوش است