چون بردمد آن بهار خوش در کنار گل از ما نیز یاد آرید