نه همزبانی ، که یک زمانی ، به او بگویم ، غمِ نهانی نه اهلِ دردی ، نه غمگساری ، ز من بپرسد ، غمِ که داری
خو غم #یار داری حتما ‎· آمیرزو
نه همزبان درد آگاهی‌ که ناله‌ای خرد با آهی وای از این بی‌همرازی خدایا.. باصدای شجریان ‎· Spidermard