Avatar for hosein1

نه همزبانی ، که یک زمانی ، به او بگویم ، غمِ نهانی نه اهلِ دردی ، نه غمگساری ، ز من بپرسد ، غمِ که داری

Comment

خو غم #یار داری حتما

 ‎· آمیرزو
Comment

نه همزبان درد آگاهی‌ که ناله‌ای خرد با آهی وای از این بی‌همرازی خدایا.. باصدای شجریان

 ‎· Spidermard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10