Avatar for hosein1
نه همزبانی ، که یک زمانی ، به او بگویم ، غمِ نهانی نه اهلِ دردی ، نه غمگساری ، ز من بپرسد ، غمِ که داری
Comment
خو غم #یار داری حتما ‎· آمیرزو
Comment
نه همزبان درد آگاهی‌ که ناله‌ای خرد با آهی وای از این بی‌همرازی خدایا.. باصدای شجریان ‎· Spidermard
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10