تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
عی بابا، روم به دیفال هزار مدل خوندم فیدتو :)))) ‎- Seety
=))) ‎- حوسین
سیتی :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
کوه را عشق کند وشهرتش فرهاد برد ‎- آمیرزو