تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
عی بابا، روم به دیفال هزار مدل خوندم فیدتو :)))) ‎· Seety
=))) ‎· حوسین
سیتی :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کوه را عشق کند وشهرتش فرهاد برد ‎· آمیرزو