تو بگریزی از پیش یک شعله خام من استاده‌ام تا بسوزم تمام