اون تبلیغه هم خیلی خوب بود که دیکته مینوشتن بچه ها