Avatar for hosein1

از باده ی دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10