از باده ی دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است