مزار دلی را که تو جانش باشی معشوقهٔ پیدا و نهانش باشی
زان می‌ترسم که از دلازاری تو دل خون شود و تو در میانش باشی ‎· حوسین