من تشنه ی آن دو چشم مخمور توام عالم همه زین سبب به خونم تشنه...