شما باشین اینکار و میکنید ؟
بله ‎- MaryJuana Bigharar
حسش نی ‎- SaeedTheGiraffe ?
منم میخوام انجامش بدم یکم ترس داره فقط ! ‎- حوسین