Avatar for hosein1

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10