Avatar for hosein1
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10