یه البوم جدید کشف کردم خوبه
@azadehgh65: سیم آخر ذوالفنون ‎· حوسین