فکر کنم دچارش شدم
ای کاش این بود ‎- حوسین
عاشق شدی ‎- Sanach