فکر کنم دچارش شدم
ای کاش این بود ‎· حوسین
عاشق شدی ‎· Sanach