من چرا ذوالفنون گوش نمیدادم عالیه چقدر
من تا حالا گوش ندادم ‎- بــــــــــاران!
عالیه آلبوم ۱۵ تصنیف ‎- حوسین