من چرا ذوالفنون گوش نمیدادم عالیه چقدر
من تا حالا گوش ندادم ‎· بــــــــــاران!
عالیه آلبوم ۱۵ تصنیف ‎· حوسین