این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای بدوش افکنده گیسو از تو دارم ، از تو دارم