لحظه شماری میکنید شما هم :/
چرا؟ ‎- farahnaaz
همینطوری دیگه اینکارو نکنیم نمیشه که ‎- حوسین