دانی که به دیدار تو چونم تشنه هر لحظه که بینمت فزونم تشنه