ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست دیوانه دیوانه