فعلن دارم مرتب میکنم وسایلو متنفرم از این کار خونه ما تو مسیر راهپیمایی نیست در ضمن :"