حسش نیست ماهواره ور را بندازم هی شما هم گزارش کنید حالا