از من رَمَقی به سعی ساقی مانده‌است، وَزْ صحبتِ خلق، بی‌وفایی مانده‌است؛