وسوسه شدم فردا بیخیال شرکت شم برم کوه الکی کلنجار میرم