نشان داغ دل ماست لاله ای که شکفت به سوگواری زلف تو این بنفشه دمید
تو فرفر هم نوشته بودی اینو ؟ ‎- بولوار نیوفسکی