به یاد هفته پیش این هفته هم رفتم کلک :/
چى بود مگه؟ ‎- ديـهيـم
@nargessdeyhim: هیچی همه چی خرتو خر شده بود خوب بود ‎- حوسین