زنگ زدم امروز نمیام شرکت یکم به کارک برسم بعد از ظهر هم برم پیش اوستا