که بوی گُل ناله مرغ شب، تشنگی­ ها بر لب پنجه­ ها در گیسو عطر شب بو