رای ما مهدی خورشید نشان :)))
من خدمتگذار مردم هستم :)))) ‎· مـِـهدی❆
@mahdidavoudi ما چاکریم رفتی مجلس ما رو هم فراموش نکن :)) ‎· حوسین
من دوستان قدیمی رو فراموش نمیکنم، اسمایلی یک بامرام :)) ‎· مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: اسمایلی بوس :دی ‎· حوسین