رای ما مهدی خورشید نشان :)))
من خدمتگذار مردم هستم :)))) ‎- مـِـهدی❆
@mahdidavoudi ما چاکریم رفتی مجلس ما رو هم فراموش نکن :)) ‎- حوسین
من دوستان قدیمی رو فراموش نمیکنم، اسمایلی یک بامرام :)) ‎- مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: اسمایلی بوس :دی ‎- حوسین