نمیدونم چرا انقد از این همکارا بدم میاد مخصوصا یه سریای خاصشون
بیا بیرون از اون خراب شده بابا ‎· Hamed
من از کله کچل کیامنش بیشتر از همه بدم میومد ‎· Hamed
@hameda: اره مردتیکه عوضی امسال قرار دادم تموم میشه راحت میشم ‎· حوسین