رفتم جعبه خریدم که فردا بدم بره گوشواره هارو
حسودیم شد:دی ‎- Aliusha
بدی بره؟ یعنی به زوره ؟ کجا بدی بره؟ ‎- NahL
@aliusha: حسودی نداره پول بده برات درست کنم :ی ‎- حوسین
@nahl: میخوام کادوش بدم ‎- حوسین
روت می شه از من پول بگیری؟:))) ‎- Aliusha
@aliusha: خیلی :))) ‎- حوسین