باید شناسنامه درست کنم واسه کارم
و یه اسم انتخاب کنم واسش - در خیال خوبه ؟ ‎· حوسین