فردا روز مهمی ه
می خوای زانو بزنی کادو روبدی؟:د ‎- shompi
شاید :دی ‎- حوسین
می خوای خواستگاری بکنی؟:دی ‎- Aliusha