دقیقا باید رید به این شانس فقط !
اى بابا زشته خانواده رد ميشن... حالا چى شده؟ ‎- بــــــــــاران!
دعوا شد؟ ‎- shompi
همش بد بیاری اوردم امروز اونم پشت سر هم ‎- حوسین
@hosein1: ای بابا:|...خب بگو سبک شی:د ‎- shompi
:/ ‎- Mamad