دقیقا باید رید به این شانس فقط !
اى بابا زشته خانواده رد ميشن... حالا چى شده؟ ‎· بــــــــــاران!
دعوا شد؟ ‎· shompi
همش بد بیاری اوردم امروز اونم پشت سر هم ‎· حوسین
@hosein1: ای بابا:|...خب بگو سبک شی:د ‎· shompi
:/ ‎· Mamad